Waar de school voor staat

Missie

Het inspirerend bevorderen, ondersteunen en begeleiden van de ontwikkeling omtrent de Nederlandse taal en cultuur van kinderen met een Nederlandstalige achtergrond in Graz.

De Nederlandse school Steiermark, gedragen door een groep gemotiveerde en betrokken ouders, biedt Nederlands primair onderwijs en voortgezet onderwijs aan binnen de mogelijkheden van de school. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Het aangeboden onderwijs is gericht op een eventuele instroming in het onderwijs in Nederland en/of België.

Visie

We streven met de Nederlandse school Steiermark naar een professionele, opbrengstgerichte* en handelingsgerichte** aanpak voor de kinderen, waarbij veel aandacht en ruimte is voor eigen ontwikkeling en voor ieders talenten en kwaliteiten.  We leren van en met elkaar, zijn trots op elkaar en hebben samen plezier. Het leerstofaanbod sluit daarbij zo optimaal mogelijk aan bij de doelen van kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s).

* Opbrengstgericht werken is het bewust systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten.

** Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Doelstellingen

Een belangrijk doel in het aanbieden van onderwijs is het volgen van het jaarlijkse curriculum van het Nederlands primair onderwijs. Op deze manier zal de achterstand van de leerlingen bij een eventuele instroming in het onderwijs in Nederland en/of België zo gering mogelijk zijn.

Het curriculum van de Nederlandse school Steiermark beslaat een geheel schooljaar. Ouders geven hun kind(eren) voor een geheel schooljaar op.

Het onderwijs op de Nederlandse school Steiermark is grotendeels maatwerk. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerlingen. Binnen de verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van groepsplannen. Voor enkele leerlingen worden individuele handelingsgerichte plannen gemaakt.  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zelf onderdeel zijn van hun eigen ontwikkeling waarbij de leerlingen zelf doelen stellen. Samenwerken, sociale vaardigheden en Nederlandse communicatie worden bevorderd door het coöperatief werken.

Verschillende richtingen

In het onderwijs van de Nederlandse school Steiermark wordt onderscheid gemaakt in instructieniveau en aanpak door middel van twee verschillende richtingen:

Richting 1

Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; daarnaast spreken zij de dagschooltaal en eventueel de taal van het land. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal.
Het lespatroon is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en moet een eventuele terugkeer in het Nederlandse onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd ondermeer in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen.

Richting 2

Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken terwijl de taal van de andere ouder vaak samenvalt met de dagschooltaal. Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal. Deze kinderen zullen thuis wel Nederlands spreken, maar over het algemeen zal in het gezin een andere taal dominant zijn. De nadruk in het onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid.

Ondersteuning vanuit Nederland

De Nederlandse school Steiermark wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB).
Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt de Nederlandse school Steiermark onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. De Nederlandse school Steiermark krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit.